Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

de pr. Ilie Bucur Sărmășanul | Iunie 29, 2019

Sf. Apostol PAVEL

-29 iunie-

         1. „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de-aş avea şi darul proorociei şi toate tainele le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de-aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste, nu am, nimic nu sunt. Şi de-aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. “DRAGOSTEA  îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. DRAGOSTEA nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. DRAGOSTEA NU CADE NICIODATĂ”.  (I Corinteni 13, 1-8).

+ + +

2. „Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti; DESFRÂNAREA, NECURĂŢIA, PATIMA, POFTA REA ŞI LĂCOMIA, care este închinare la idoli. Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. În care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum este timpul, ca voi să lepădaţi toate acestea: MÂNIA, ÎNTĂRÂTAREA, RĂUTATEA, BLASFEMIA, CUVÂNTUL NERUŞINAT DIN GURA VOASTRĂ. NU VĂ MINŢIŢI  unul pe altul, de vreme ce v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul Celui ce l-a zidit” (Coloseni 3, 3-10).

+ + +

3. „NU PLĂTIŢI NIMĂNUI RĂUL CU RĂU. Îngrijiţi-vă de cele bune în faţa tuturor oamenilor. Dacă-i cu putinţă, pe cât ţine de voi, TRĂIŢI ÎN PACE CU TOŢI OAMENII. NU vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci daţi-i loc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti. Dimpotrivă, dacă duşmanul tău e flămând, dă-i să mănânce; dacă-i e sete, dă-i să bea; căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui. NU TE LĂSA BIRUIT DE RĂU, CI RĂUL CU BINELE BIRUIEŞTE-L”.

PAVEL APOSTOLUL (5 – 67 d. Hr.)

scriitor, gânditor, Apostol, născut în Tarsul Ciliciei din Asia Mică şi mort la Roma. Este, probabil, cel mai influent misionar creştin timpuriu. Este cunoscut de asemenea ca “Sfântul Pavel” şi “Saul din Tars“. Scrierile sale, (epistolele pauline) formează o parte considerabilă a Noului Testament. Influenţa asupra gândirii creştine din epistolele atribuite lui a fost semnificativă datorită faptului că a fost considerat un apostol proeminent al creştinismului în răspândirea Evangheliei prin comunităţile creştine timpurii din Imperiul Roman. Născut  din părinţi evrei de stare bună. Oraşul Tars avea şcoli vestite la care a învăţat bine limba greacă , pe care a cunoscut-o mai bine decât ceilalţi Apostoli.  De la părinţii săi, avea dreptul de cetăţean roman. Ambele calităţi au avut mare importanţă în cele trei călătorii misionare de propoveduire a cuvântului Mântuitorului Hristos. De foarte tânăr a mers la Ierusalim, spre a se instrui în Legea mozaică la vestitul învăţat rabin Gamaliel. Saul, în urma învăţăturii primite, vine la Ierusalim unde persecută pe creştini. El participă la uciderea Sf. Ştefan cu pietre, pustieşte Biserica din Ierusalim, intră în casele creştinilor şi târând pe bărbaţi şi femei îi ducea în temniţă (Fapte 8,3; 22, 4). După împrăştierea comunităţii din Ierusalim, Saul voia s-o desfinţeze pe cea din Damasc. În drum spre Damasc, în amiaza mare, într-o lumină mare, i s-a arătat Iisus Hristos, zicându-i: „Saule, ,Saule de ce mă prigoneşti? Iar el a zis: „Cine eşti Doamne? Şi Domnul a zis: „EU SUNT IISUS, PE CARE TU ÎL PRIGONEŞTI”. (Fapte 9, 4-5). Aşa s-a convertit la creştinism, devenind din aprig prigonitor al creştinismului unul din cei mai mari apărători ai lui. Face prima călătorie misionară între anii 45-48 prin Cipru, Perga Pamfiliei,  Antiohia Pisidiei, Iconiu, Listra, Derbe. În anul 50 participă la Sinodul de la Ierusalim unde restabileşte pacea între creştinii dezbinaţi. A doua călătorie misionară o face între anii 51-54: merge din nou în Cipru, apoi Siria, Cilicia, Licaonia, Listra, Galatia, Frigia, Misia, Macedonia, Amfipolis, Apolonia, Neapolis, Tesalonic, Atena. A treia călătorie misionară are loc între ani 54-58 plecând din Antiohia prin Galatia, Frigia, Efes, Macedonia, Iliria, Corint, Troa, Assus, Milet, Tir, Ptolemaida şi Cezareea Palestinei. În anul 60 pleacă la Roma unde este întemniţat pentru o scurtă vreme. A avut în mare succes predicând cu mare dezinvoltură cuvântul lui IISUS HRISTOS. A murit ca martir sub împăratul Nero, în anul 67. Meritele Sfântului Apostol Pavel sunt considerabile pentru răspândirea creştinismului. Prin misiunea lui printre neamuri el a răspândit creştinismul mai ales în lumea greco-romană şi l-a întărit la Roma, în centrul Imperial roman. După Sfântul Evanghelist Ioan, el este cel mai însemnat scriitor, gânditor dintre Apostoli. Prin activitatea sa misionară printre neamuri, el a eliberat creştinismul de servitutea Legii mozaice şi a asigurat propoveduirea lui universală. Îl sărbătorim pe 29 iunie ale fiecărui an, împreună cu bunul său prieten Petru.

„LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI” tuturor dreptmăritorilor creștini, care poartă numele Apostolului creștinătății lui Hristos!

Părintele Ilie z

Topice: Diverse | Comments Off on PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Comentarii închise.