Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Rusaliile – Pogorîrea Sfîntului Duh

de Petru Drăghicescu | Iunie 14, 2008

Dumineca Rusaliilor este ziua Pogorîrii Sf.Duh peste Sf.Apostoli, este ziua întemeierii Sf.Biserici,este ziua revărsării harului ceresc peste toate sufletele.Această Sărbătoare ne dă prilejul să vorbim
Despre Darurile Sf. Duh. Cuvîntul harismă înseamnă”dar gratuit”prin aceasta se înţelege în chip desăvîrşit prezenţa Duhului care se manifestă prin tot felul de daruri gratuite,daruri duhovniceşti.
În cartea Fap.Ap.c 2 v 1-11 ne este redată pogorîrea Sf.Duh care a avut loc în ziua 50 a după Învierea Domnului adica la sărbătoarea Cinzecimii s-au a Rusaliilor.Limbile de foc care erau aşezate peste Sf.Apostoli era semnul perzenţei lui Dumnezeu şi semnul chemării lor la propovăduire : „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura”.Focul este simbolul luminii şi al căldurii. Sf.Duh care s-a
pogorît peste Apostolii a luminat şi a încălzit sufletele şi inimile lor ca să poată mărturisi cu îndrăzneală şi curaj despre Patimile şi Învierea lui Hristos. Dumnezeu Tatăl la Cinzecime a împărţit limbi de foc pe Duhul cel Sfînt ca să zidească turnul unităţii noastre”BISERICA”.
Unitatea în Biserica este untatea în Dumnezeu ,unitate în smerenie,în inbire,în lumină,în proclamarea binelui şi înţelegerii între toate neamurile,dupa cum spune sthihul cîntării condacului”Iar cînd a împărţit limbi de foc într-o unire pe toţi i-a adunat”.
Dacă prin Înviere s-a proclamat universalitatea mîntuirii,prin revărsarea Duhului Sfînt s-a vestit universalitatea sfinţirii a tot trupul,aşa cum spune Ap.Petru vorbind mulţimilor din cartea Ioil „ Voi turna din Duhul meu peste tot trupul, şi a mai adăugat:şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pămînt semne”.
Pe acest temei Sf.Biserică permanetizînd minunea de la Cinzecime sfinţeşte prin tainele şi ierurgiile ei transformînd întreg cadrul cosmic într-un templu al Duhului Sfînt în „cer nou şi pămînt nou”.
Duhul Sfînt a continuat opera sa în Biserica cea Una,Sfîntă,Sobornicescă şi Apostolească,a venit şi este cu noi de-a pururea trimis de acela care a avut puterea de a înfrînge moartea.
Mântuitorul este mereu acelaşi şi ne cheamă pe toşi să ne lumineze cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi să ne depărtăm de păcat,să ne împărtăşim de harul şi darurile Duhului Sfînt,fiecare dintre noi avem nevoie de focul Duhului Sfînt să ardă rădăcina păcatelor şi să facem loc la darurile Duhului Sfînt care sunt:dragostea,bunătatea,pacea,
Îndelunga răbdare,bucuria,facerea de bine,blîndeţea,înfrînarea aşa cum spune Ap.Pavel. Gal.5 v.22-23. Să cîntăm cu toţii la această Sărbătoare a Pogorîrii Sf.Duh: „Duhul Sfînt este lumină,şi viată şi izvor viu,înţelegător,Duhul înţelegerii,Duhul înţelepciunii,ispăşitor,curăţitor de păcate”.
Îngenunchind cu smerenie şi cu glas înveşmîntat să rostim frumoasa şi înălţătoarea rugăciune „Împărate Ceresc”.

Topice: Diverse | Comments Off on Rusaliile – Pogorîrea Sfîntului Duh

Comentarii închise.