Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Poeme psalmice

de Elena Armenescu | Iulie 18, 2011

 În urmă cu câțiva ani, am avut o anumită stare de expansivitate, tradusă prin dorința de a împărți cunoașterea ziditoare celor care fie nu au avut disponibilitate s-o caute ori au respins-o din motive mai mult sau mai puțin înțelese, poate sub influența educației atee – de pildă citirea psalmilor biblici.
 De ce m-am oprit asupra Psaltirei?
 Aș răspunde în primul rând, pentru calitățile sale care evidențiază adâncul sufletului omenesc răscolit, revoltat, chinuit de vanitate, rugător, slăvitor ori umilit și resemnat în fața Puterii și Legilor divine și în al doilea rând pentru frumusețea și profunzimea lor, pentru Învățăturile care se desprind din minunatele lor versete, formulate de regele veterotestamentar – David căruia i-au fost revelate după cum găsim afirmat ”Duhul Domnului grăieşte prin mine şi cuvântul lui este pe limba mea”
 Sfântul Vasile cel Mare subliniază aceste alese calităţi ce caracterizează Psaltirea, atunci când scrie în Comentariul său la Psalmi următoarele: „Într-adevăr, altceva ne învaţă Profeţii, altceva Istoricii, altceva Legea, altceva… Proverbele. Cartea Psalmilor însă cuprinde în sine tot ceea ce este mai folositor din toate. Ea prooroceşte cele viitoare, face aluzii istorice, dă legi pentru viaţă, arată ce trebuie să facem şi ce să spunem, într-un singur cuvânt, este o adevărată comoară de învăţături bune, punând la îndemâna fiecăruia, după sârguinţa lui, tot ceea ce îi este de folos”.
Acelaşi Sfânt Părinte filozof, în alt loc ne oferă şi aceste interesante consideraţii asupra Psalmilor, scriind: „câtă învăţătură nu poate cineva agonisi din Psaltire! Măreţia bărbăţiei, exactitatea dreptăţii, însemnătatea înfrânării, desăvârşirea judecăţii, chipul în care să se mântuiască, dreapta măsură a răbdării, într-un cuvânt, tot felul de binefaceri. Numai aici poate găsi cineva teologia cea desăvârşită, aici profeţiile despre întrupare, aici ameninţarea judecăţii celei veşnice, aici nădejdea învierii, aici teama de iad, aici făgăduinţa măririi ce ne aşteaptă şi descoperirea tainelor celor neajunse. Toate acestea se găsesc în Psaltire ca într-un mare şi bogat tezaur”.
 De-a lungul vremurilor multi poeți și scriitori s-au simțit atrași de tematică oferită de Psaltire, acea parte din Cartea sfântă, menționată și de încântătorul  nostru povestitor Ion Creangă în celebrele sale Amintiri din copilărie.
 Literatura teologică și nu numai, ne vorbește despre puterea vindecătoare a anumitor Psalmi care au fost identificați ca având o puternică rezonanță  cu trupul și mentalul nostru, care de fapt reprezintă un întreg indisolubil, așa cum este arătat în conceptul de medicină holistică.
 După convingerea că Domnul are dragostea păstorului pentru oile sale: „Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii… Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine eşti” (exprimată în Ps. 22, 1-4) voi menționa Psalmul 118, – „Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului”.
 Lăsându-vă dumneavoastră bucuria citirii și aprofundării lui în totalitate, mă asociez celor care consideră acest  psalm, un sâmbure de lumină pentru un tratat de medicină, miez  de înţelepciune pentru tratate de filozofie sacră, izvor  de religiozitate pentru orice suflet căutător. În el descoperim secretul restaurării interioare a omului: interiorizarea Legii revelate , cauza bolilor și anume: încălcarea legilor divine, universale. Cele mai importante legi universale pe care le încalcă omul sunt: iubirea față de Dumnezeu şi iubirea de semeni, de aproapele – cum este tradus îndemnul cristic. Această încălcare se numeşte: agresivitate, egoism, mândrie, furie, vanitate, osândirea aproapelui şi neputinţa iertării.
 Cu toții simțim și constatăm că s-a înmulțit neamul lui Cain pe pământ, adică tendința omului de a-și elimina semenul.
 Psihologia numeşte această serie de erori, structurate în caracter drept „complexul Cain” adesea  tradus în practică  și din nefericire manifestat prin diferite forme de violență care culminează ades cu crima, ori  are ca urmare şi ca avertisment o îmbolnăvire. Blestemul, blasfemia, ura, osândirea, au ca primă urmare o durere de cap persistentă, o dereglare endocrină sau circulatorie, o modificare a echilibrului   energetic. Îmbolnăvirile sunt de fapt semnale  de avertizare, nu ca să te pedepsească, ci ca să te oprească de la încălcarea Legilor  universale.
Psalmul 118 ne trezeşte în memorie detaliile Legii, de de la versetul 1 până la 176, iar rememorarea psalmilor în general, servește pentru luminarea minții întru deplina sănătate și a trupului fizic.
La bogata literatură creștină am adăugat un poem, un fir de nisip pe plaja gândurilor:
Rugă pentru suferinzi

La Medjugorje, Lourdes şi Fatima
Se cere să dezrădăcinăm viciul, patima
Să plinim cu sârguinţă poruncile Tatălui
Luminate de râvna milostivă a Fiului.

Intinde Doamne braţul Tău apărător
Peste întreg pământul, peste acest popor
Îndură-te de suferinzii ce-n orice loc oftează
Cu Puterea Spiritului Sfânt îi luminează!

Sunt oameni buni, căzuţi în necredinţă
Singuri şi-au deschis porţile spre suferinţă
Fii pentru înrăiţi şi păcătoşi – speranţă
Tu, iubire veşniă, trezeşte-i şi pe ei la viaţă!

Avut-au străbuni cu credinţă, luptători cu drag
Din viţă de martiri şi de eroi poate se  trag
Adă-ţi aminte Doamne! Aspru nu îi judeca
Îndreaptă-le căile, măreşte Oastea Ta!
 
Ajută-i Doamne să se cureţe de păcatele grele
Întăreşte-le cugetul, dă-le din nou voinţă şi putere
Să-mplinească toţi cu smerenie poruncile Tatălui
Ce-au ajuns la noi, prin jertfa milostivă a Fiului.

Pentru că Maica sfântă, Împărăteasa cerului se arată
Copiilor nevinovaţi, cu faţa plânsă ori luminată,
Din iubire pentru noi, la Medjugorje, Lourdes şi Fatima
Cerând lămurit, să smulgem din vintre şi gând, patima.

Ajută-i Doamne să se cureţe de păcatele lor grele
Întăreşte-le cugetul, dă-le din nou voinţă şi putere
Adă-ţi aminte Dumnezeule! Aspru nu ne judeca
Îndreaptă-ne căile, ocroteste-ne! măreşte Oastea Ta!
    
 Știind că forma cea mai scurtă de exprimare poetică o găsim în haiku-ul japonez, m-am încumetat și mi-am permis – inspirată de psalmii biblici – formularea unor minipoeme – respectînd numărul silabelor 5/7/5, fără a le putea numi altfel, deoarece este limpede că unele reprezintă mai puțin, altele mai mult decât vezi ”la lumina unui fulger”, așa cum se afirmă că ar trebui să fie un hai-ku, nemaivorbind de conținutul meditativ care este exlus la această formă de poezie din țara Soarelui răsare, și care nu poate fi evitat în cazul acestor  Minipoeme :
1
Fericit bărbat
ce nu umblă în calea
păcătoşilor.
2
Deşertăciune
lupta împotriva lui
Dumnezeu.
3
Slujiţi Domnului
bucuraţi-vă de El
cu smerenie.
4
Mântuire e
doar în Domnul Meu
Măslinii zâmbesc.
5
Întru nădejde
m-ai aşezat piatră
credinţei Tale.

6
Suflet tulburat
Doamne, până când strigăt
între vrăjmaşi?
7
De am răsplatit
cu rău, ori am jefuit,
slava mea  piară!

8
Cerul, stelele
lucrul Mâinilor Tale
ce este omul?
9
Domnul n-a uitat
stigătele săracilor
Vai! Necredinţei.

10
Păcătoşilor!
Partea voastră vifor e
Foc şi pucioasă!
11
S-a împuţinat
Adevărul, viclene
buzele grăiesc!
12
Până când Doamne
vrăjmaşul asupra mea
care Te laud?
118
Pradă răului
Pruncii ocrotiţi sunt
De iubirea Lui.

119
În uimirea mea
am zis: omul mincinos
este peste tot!
133
Nu m-am mândrit
Dimpotrivă, smerit sunt
Ca prunc domolit.
  
  150
  Lăudaţi-L
  Pe Domnul în chimvale,
  Toată  suflarea!
 
 Aceste Minipoeme ale căror numere corespund cu cele ale Psalmilor, reprezentând o variantă de sinteză a mesajului fiecăruia, și nu au alt rost decât să atragă atenția asupra Psalmilor originali, a căror lectură și aprofundare vor oferi o multitudine de sensuri înălțătoare, dublat de mari satisfacții de ordin spiritual. În curând vor fi tipăriți în integralitate cu încă o sută cincizeci de natură laică:
 Necruţătoare
 Valuri de dor scaldă
 Malurile inimii.

Trilul fermecat 
Adoarme pădurile
Trezeşte-te,  dor!
 
 Gingaşă  raza
 Se apleacă  spre tine,
 Sărut arcuit!

Sărbătorile-
Dumnezeu Unul trece,
Îngerii cântă.

Topice: Diverse | Comments Off on Poeme psalmice

Comentarii închise.